جان آفرین

می ستایم سپیدی موهایت را.

مو به مو،

                   واژگان سحر آمیزت را.

حرف به حرف ،

                  نگاه آهنگینت را.

نت به نت ،

                  نفس دمیدنت را.

دم به دم ،

                  نوازش انگشتانت را

 جان به جان

                    تسلیم شدنم را!

مو به مو،حرف به حرف،نت به نت،دم به دم

                                                            به جان آفرینم

                                                                               پ/فرزانه

                                                                               دی ٨٧

                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

/ 3 نظر / 11 بازدید
شهروز

با او در شور اهورایی کمی قدم بزن

پندار

...