بی....
ساعت ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٩ آبان ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: بی ، شعر

رفتن

خَستن

تنیدن در پیله هزار ساله امید

تپیدن در خون ِ رگ های منجمد

دندان  خرد شده در دهان،حلقوم جوشیده از فریاد،لبِ گزیده از درد

دستان بسته

 سینه مسلول

به سووشون سهراب خفته در خاک                کدامین رستم؟

به بند زدن چینی پاره پاره سکوت                  کدامین کاوه؟

به ندای رهایی حنجره پر خون                       کدامین باربد؟

به تیر خورده بر سنگ سیاه ظلمت                 کدامین آرش؟

تیشه بر چهار ستون خانه نیرنگ                   کدامین فرهاد؟

به تسلای گورهای سرد بی تمکین                  کدامین مجنون؟

بی گرز  و بی نیزه

بی دست و بی کمان

بی تیشه و بی اشک.........کوفتن. شکافتن . نواختن. نشاندن. لرزاندن.گریستن

                                                             

                                                                 پ.فرزانه

                                                                تابستان ٨٨